ក្នុងលំហាត់នេះនឹងមានអនុវត្ដនូវរូបមន្តដូចជា៖ date(year; month: day) | today() | yearfrac(Start Date; End Date) | average(value1; value2;...) | rank(value; data; type) .

តារាងពិន្ទុសិស្សថ្នាក់ទី៤

ល.រ ឈ្មោះសិស្ស ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត
ថថ-ខខ-ឆឆឆឆ
អាយុ គណិត ខ្មែរ ភូមិវិទ្យា មធ្យមភាគ ចំណាត់ថ្នាក់
សុខ វាសនា ស្រី ០៣-១២-១៩៩៧ ៩០ ៨០ ៧០
ហេង វរៈ ប្រុស ០៥-០៣-១៩៩៦ ៩៥ ៩៨ ២០
យី ម៉ាធីន ស្រី ០៧-០៥-១៩៩៧ ១០០ ៨០ ៩០
ហេង វិបុល ប្រុស ០៨-០៤-១៩៩៥ ៨០ ៦០ ៩៨
អេម ទេវី ស្រី ០៨-០៦-១៩៩៦ ១០០ ៩៥ ៩០

សូមបំពេញតារាងខាងលើដូចតទៅ៖

  1. បំពេញថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតឡើងវិញដោយប្រើរូបមន្ត date(year; month; day) រួចរៀបតាមទម្រង់ ឆឆឆឆ-ខខ-ថថ ដោយត្រូវប្រើទ្រង់ទ្រាយ [NatNum1]yyy-mm-dd ។
  2. បំពេញអាយុដោយរូបមន្ត yearfrac(Start Date; End Date) ដែលអាយុត្រូវតែជាចំនួនគត់ ។
  3. បំពេញមធ្យមភាគសិស្សដោយប្រើរូបមន្ត average(value1; value2;value3...) ។
  4. បំពេញចំណាត់ថ្នាក់ដោយប្រើរូបមន្ត rank(value; data; 0) ។