{text}

{tab=Group B}

Group B ( March 16 on how to use scanner to scan documents into pdf files)

No. Name Sex Grade Score Mention Rank Duration Page # Fault
1 Sân Srèïpéch F 4 96 A 1 0:49 24 1
2 Leav Sóvăn Lida M 4 96 A 1 0:55 28 2
3 Múng Chêngvèng M 4 96 A 1 0:55 28 2
4 Brónh Phat Thiya M 4 94 A 4 0:55 24 1
5 Ma Chhaiya M 4 94 A 4 0:55 24 1
6 Oúm Sóvan Sok Heng F 4 92 A 6 1:01 24 1
7 Sếk Sấmnang F 4 92 A 6 1:01 24 1
8 Khăm Sèïha M 4 90 A 8 0:49 24 4
9 Víchhat Vírăkbót M 4 90 A 8 0:49 24 4
10 Khén Kiri Bópta F 4 86 B 10 1:23 24 3
11 Sân Srèïpow F 4 86 B 10 1:23 24 3

{tab=Group D}

Group D ( March 10 on how to use scanner to scan documents into pdf files)

No. Name Sex Grade Score Mention Duration Page # Fault
01 Boún Tóla M 6 96 A 31 28 2
02 Sếk Tanglay M 6 96 A 31 28 2
03 Ruos Râtanăk M 5 92 A 38 24 2
04 Sấm Nang Davín M 6 92 A 38 24 2
05 Khém Vireăk M 5 90 A 38 28 4
06 Ngêm Chaklem M 5 90 A 47 28 0
07 Ruos Panha M 6 90 A 47 28 0
08 Thâng Sókh Li F 6 90 A 38 28 4
09 Chea Saveun F 5 88 B 45 28 3
10 Kây Lévi M 6 88 B 45 28 3
11 En Sóphi F 6 86 B 40 24 3
12 Koúng Niva F 6 86 B 40 24 3
13 Chay Sókhani F 6 82 B 62 28 3
14 Yêm Srèïvik F 6 82 B 62 28 3
No. Name Sex Grade Score Mention Duration Page # Fault
01 Boún Tóla M 6 96 A 31 28 2
02 Sếk Tanglay M 6 96 A 31 28 2
03 Ruos Râtanăk M 5 92 A 38 24 2
04 Sấm Nang Davín M 6 92 A 38 24 2
05 Khém Vireăk M 5 90 A 38 28 4
06 Ngêm Chaklem M 5 90 A 47 28 0
07 Ruos Panha M 6 90 A 47 28 0
08 Thâng Sókh Li F 6 90 A 38 28 4
09 Chea Saveun F 5 88 B 45 28 3
10 Kây Lévi M 6 88 B 45 28 3
11 En Sóphi F 6 86 B 40 24 3
12 Koúng Niva F 6 86 B 40 24 3
13 Chay Sókhani F 6 82 B 62 28 3
14 Yêm Srèïvik F 6 82 B 62 28 3