{tab=Consonants}

For using with foreign languages:

No.ConsonantsSubscript formLatin Transliteration
1 ្ក
2 ្ខ khâ
3 ្គ ko
4 ្ឃ kho
5 ្ង ngo
6 ្ច châ
7 ្ឆ chhâ
8 ្ជ cho
9 ្ឈ chho
10 ្ញ nho
11 ្ដ
12 ្ឋ thâ
13 ្ឌ do
14 ្ឍ tho
15 ្ណ
16 ្ត
17 ្ថ thâ
18 ្ទ to
19 ្ធ tho
20 ្ន no
21 ្ប
22 ្ផ phâ
23 ្ព po
24 ្ភ pho
25 ្ម mo
26 ្យ yo
27 ្រ ro
28 ្ល lo
29 ្វ vo
30 ្ស
31 ្ហ
32 ្ឡ*
33 ្អ â

For using with foreign languages:

Digraph consonantsLatin TransliterationPAI
ហ្គ
ហ្ន
ប៉
ហ្ម
ហ្ល
ហ្វ fâ, wâ fɑ, wɑ
ហ្ស žâ ʒɑ

{tab=Vowels}

Khmer has two types of vowels: Dependent Vowels and Independent Vowels.

Dependent Vowels ៖

The Chuon Nat dictionary, a classic reference for Khmer, lists 20 vowels:

A-series
Dependent VowelsTransliteration
អា a
អិ e
អី èï
អឹ œ
អឺ eu
អុ ó
អូ au
អួ uo
អើ ae
អឿ ùe
អៀ îe
អេ ế
អែ ê
អៃ ăï
អោ ao
អៅ aw
អុំ óm
អំ ấm
អាំ ăm
អះ ăh'
O-series
Dependent VowelsTransliteration
អ៊ា ea
អ៊ិ í
អ៊ី i
អ៊ឹ ú
អ៊ឺ ù
អ៊ុ
អ៊ូ ou
អ៊ួ uo
អ៊ើ eu
អ៊ឿ ùe
អ៊ៀ îe
អ៊េ é
អ៊ែ è
អ៊ៃ éi
អ៊ោ ô
អ៊ៅ ow
អ៊ុំ oúm
អ៊ំ om
អ៊ាំ óăm
អ៊ះ éăh'

Nevertheless, the modern Khmer system taught in schools lists three more vowels, raising the number to 23. These vowels are also included in the keyboard:

A-series
Dependent VowelsTransliteration
អុះ óh'
អេះ ếh'
អោះ âoh'
O-series
Dependent VowelsTransliteration
អ៊ុះ oúh'
អ៊េះ íh'
អ៊ោះ ôh'

There are other combinations that following the same criteria (combining a vowel with the REAHMUK mark) could also be considered as vowels, but they are not considered as such by any source, so they are not included in the keyboard. They have to be written with two keystrokes. They are:

A-series
Dependent VowelsTransliteration
អីះ
អឹះ
អែះ
O-series
Dependent VowelsTransliteration
អ៊ីះ
អ៊ឹះ
អ៊ែះ

Indepentent Vowels៖

Modern Khmer has 14 independent vowels:

No.Independent VowelsTransliterationExamples
1 អិ (e) អ៊ិ (í) អី (èï) ឥន្ទ(en) ឥសូរ(í sau) ឥឡូវ(èïlauv)
2 អី (èï) អ៊ី (i) ឦសូរ(èï sau) ឦសាន(i san)
3 អុ (ó) អ៊ុ (oú) ឧក្រិដ្ឋ(ó kred) ឧណ្ហ(oún)
4 ŭ
5 អូវ (au) ឪឡឹក(auvlœk)
6 អៃ (ăï) ឰដ៏(ăïdâ)
7 rŏú (រឹ) ឫក(rúk)
8 rù (រឺ)
9 លឹ (lú) រឭក (rolúk)
10 លឺ (lù) ឮជ័យ (lùchéy)
11 អែ (ê) អេ (ế) ឯង (êng) ឯវំ (ếvâng)
12 អោ (ao) ឱកាស (aokas)
13 អោ (ao) ឲ្យ (aoy)
14 âu

Reference Book:

{tab=Example}

Table of example Khmer written in Latin

No.KhmerLatin
ខ្ញុំ  khnhóm
 សុវណ្ណ  sóvănn
វណ្ណៈ vănnă
ដប dâb
ដប់ dấb
 គីម  kim
គឹម  kúm
គឺម  kùm
សុំ  sóm
សូម  saum
មិនស្គាល់ទេ Mín skóăl sáoh'
គង  kong
គុង  koúng
គង់  koúng
កង  kâng
កាង  kang
កង់ kăng
មករា  Măkăra
កុម្ភៈ  Kómphéă
មីនា  Mina
មេសា  Mésa
ឧសភា  Oúsăphea
មិថុនា  Míthóna
កក្កដា  Kăkkăda
សីហា  Sèïha
កញ្ញា  Kănhnha
តុលា  Tóla
វិច្ឆិកា  Víchchheka
ធ្នូ  Thnou

{tab=Referrence}

Reference Book:

Go to top