កង្កែប​ក្នុង​អណ្តូង

A frog in a well shaft

កង្កែប​ក្នុង​អណ្តូង​មិន​ដឹង​រឿង​ខាង​ក្រៅ

The frog in the well knows nothing of the great ocean ,have a very narrow view

កញ្ជ្រោង​ល្អ​មិន​ស៊ី​មាន់​អ្នក​ជិត​ខាង

The frog preys farhest from home

កាត់​ទឹក​មិន​ដាច់​កាត់​សាច់​មិន​បាន

Blood is thicker than water

ការ​ពារ​ប្រសើរ​ជាង​ព្យាបាល

Prevention is better than cure