{text}

{tab=Group B1}

N Name Sex DOB Age Score Rank Result  Grade
2 Sorn Sokea M 26-May-00 10 90 1 Pass B
4 Lang Kounthea F 5-May-99 11 86 2 Pass B
5 Chea Vichet M 20-Jul-01 9 75 3 Pass B
3 Lang Senh F 24-Oct-97 13 70 4 Pass C
1 Kheng Boren M 23-Dec-99 12 50 5 Pass C
6 Hean Chanthau M 27-Oct-99 11 50 5 Pass C
9 Kong Sarat M 30-Aug-99 11 50 5 Pass C
7 Chan Mary F 22-Feb-97 13 0 8 Fail D
8 Sang Maradi F 23-Feb-98 12 0 8 Fail D
10 Vang Sihong M 28-Jun-00 10 0 8 Fail D
11 Sang Rithi M 23-Feb-98 12 0 8 Fail D

{tab=Group B2}

N Name Sex DOB Age Score Rank Result  Grade
9 Leav Yongsin M 14-Dec-00 10 96 1 Pass A
5 Kay Yetrau M 08-Jul-97 13 95 2 Pass A
8 Leav Kongsa M 04-Dec-98 12 92 3 Pass B
2 Chhuon Bunchhourn M 31-Jan-01 9 90 4 Pass B
6 Kem Sriemom F 16-Feb-01 9 88 5 Pass B
15 Ten Bunhak M 22-Oct-00 10 83 6 Pass B
3 Chuon Borie F 07-Jun-00 10 82 7 Pass B
10 Mut Suthera M 03-Sep-00 10 70 8 Pass C
16 Yi Pov Rachna F 21/06/01 9 70 8 Pass C
17 I Yann F 69 10 Pass C
13 Ou Kemsrun M 21-Aug-01 9 67 11 Pass C
14 Ri Sieha F 08-Oct-02 8 58 12 Pass C
11 Nuon Puthyda F 07-May-00 10 50 13 Pass C
12 Nuon Raksmey F 06-Feb-96 14 50 13 Pass C
1 Chea Siekyi F 08-May-00 10 0 15 Fail D
4 Horn Kimhak F 25-May-01 9 0 15 Fail D
7 Kruoch Srienoy F 03-Sep-98 12 0 15 Fail D

{tab=Group C1}

N Name Sex DOB Age Score Rank Result  Grade
4 Leav Sovanlida M 22-Aug-97 13 96 1 Pass A
8 Sek Somnang F 30-May-00 10 93 2 Pass B
2 Khen Kiribopta F 7-Oct-99 11 88 3 Pass B
6 Mùng Chengveng M 25-Jul-01 9 86 4 Pass B
11 Vichhat Virakbot M 23-Dec-00 10 78 5 Pass B
1 Chăm Siha M 21-Apr-00 10 70 6 Pass C
5 Ma Chhaiya M 21-Nov-98 12 66 7 Pass C
3 Kong Sarim M 24-Oct-96 16 60 8 Pass C
7 Oúm Sovansokheng F 28-Apr-00 10 57 9 Pass C
9 Son Sreipech F 11-Nov-99 11 50 10 Pass C
10 Son Sreipov F 12-Mar-97 13 50 10 Pass C

{tab=Group C21}

N Name Sex DOB Age Score Rank Result  Grade
1 Doy Mali F 6-May-98 12 95 1 Pass A
7 Preng Rani F 25-Nov-96 14 89 2 Pass B
3 Kri Songhuo M 9-Jan-99 11 88 3 Pass B
8 Say Penhdi F 10-May-97 13 84 4 Pass B
9 Say Set F 10-Oct-91 20 79 5 Pass B
10 Say Thăï F 10-Oct-93 17 76 6 Pass B
5 Not Somnang M 3-Apr-97 13 70 7 Pass C
13 Tak Dara M 10-Sep-00 10 70 7 Pass C
6 Oúk Sreine F 14-Feb-00 10 69 9 Pass C
4 Mab Keonita F 15-Jul-00 10 68 10 Pass C
2 êm Leapny F 10-Mar-00 10 59 11 Pass C
11 Seat Sreinouch F 7-Jul-99 11 50 12 Pass C
12 Seat Sreitouch F 2-Feb-02 9 50 12 Pass C
14 Thong Den M 30-Mar-98 12 50 12 Pass C

{tab=Group D1}

N Name Sex DOB Age Score Rank Result  Grade
5 Leok Sriepov F 12-Aug-98 12 98 1 Pass A
6 Nuon Sokea F 9-Jan-97 13 97 2 Pass A
1 Chab Dalin F 7-Mar-98 12 88 3 Pass B
2 Chea Chanmakara M 17-Jan-00 10 65 4 Pass C
11 Văï Somchăï F 3-Nov-93 17 65 4 Pass C
8 Sek Lina F 2-Oct-01 9 64 6 Pass C
7 Pech Sokoung M 18-Feb-99 11 60 7 Pass C
3 Kapal Sok M 24-Sep-93 18 50 8 Pass C
4 Leam Sa F 10-Jan-95 15 50 8 Pass C
9 Sot Vichet M 2-Feb-96 15 50 8 Pass C
10 Ti Sophanet M 3-Mar-96 14 50 8 Pass C

{tab=Group D2}

N Name Sex DOB Age Score Rank Result  Grade
11 Sek Năï ïv M 15-Jul-99 11 100 1 Pass A
2 Chea Savùen F 19-Apr-99 11 98 2 Pass A
5 Kay Briyel M 27-Feb-99 11 95 3 Pass A
7 Koun Pouthradi M 23-Oct-00 10 95 3 Pass A
8 Koun Pouthrida F 23-Oct-00 10 89 5 Pass B
12 Seng Sophealen M 01-Apr-99 11 88 6 Pass B
9 Mok Buri M 10-Jul-00 10 78 7 Pass B
13 Soún Sreineang F 25-May-99 11 78 7 Pass B
1 Bun Siheang M 11-Nov-99 11 75 9 Pass B
6 Khem Virak M 17-Jun-98 12 66 10 Pass C
4 Chhean Sophea M 02-Sep-00 10 64 11 Pass C
3 Chhăï Ratana M 15-Jun-97 13 0 12 Fail D
10 Ruos Ratank M 05-Nov-00 10 0 12 Fail D

Noted: This year all the students in "Group D2" have to move to high school because they just graduated from Vogel Primary School.