{text}

{tab=Group B}

Group B ( June 30 on how to use create student ranking list in openoffice spreadsheet)

No. Name Sex Grade Score Mention Rank
1 Leav Sóvăn Lida M 4 100 A 1
2 Oúm Sóvan Sok Heng F 4 100 A 1
3 Sếk Sấmnang F 4 100 A 1
4 Múng Chêngvèng M 4 95 A 4
5 Brónh Phat Thiya M 4 90 A 5
6 Víchhat Vírăkbót M 4 90 A 5
7 Khăm Sèïha M 4 85 B 7
8 Sân Srèïpow F 4 85 B 7
9 Ma Chhaiya M 4 80 B 9
10 Sân Srèïpéch F 4 75 C 10
11 Khén Kiri Bópta F 4 75 C 10